Autumn Term 2019

  • Term Time: Monday 2 September 2019 to Friday 25 October 2019
  • Half Term: Monday 28 October to Friday 1 November
  • Term Time: Monday 4 November 2019 to Friday 20 December 2019

Spring Term 2020

  • Term Time: Monday 6 January 2020 to Friday 14 February 2020
  • Half Term: Monday 17 February to Friday 21 February
  • Term Time: Monday 24 February 2020 to Friday 3 April 2020

Summer Term 2020

  • Term Time: Monday 20 April 2020 to Friday 22 May 2020
  • Half Term: Monday 25 May to Friday 29 May

Term Time: Monday 1 June 2020 to Monday 20 July 2020


Inset Days:

Monday 2 September 2019

Friday 4 October 2019

Monday 4 November 2019

Friday 20 December 2019 

Mon 20 July 2020  

http://www.wolverhampton.gov.uk/termdates